Header Ads

ข่าวแพร่-เจ๋งชุมชนต้นแบบศรีมูลเรือง ม.7ตำบลบ้านหนุนผลิตเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

ข่าวแพร่-เจ๋งชุมชนต้นแบบศรีมูลเรือง ม.7ตำบลบ้านหนุนผลิตเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย


  เมื่อวันที่26ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานงานจากนางกชกร เกย์ยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน อำเภอสองว่าให้ไปช่วยเผยแพร่ภาพผลงานของชุมชนต้นแบบที่คิดค้นการผลิตเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างได้ทำการผลิตเครื่องพ่นหมอกคว้นกำจัดยุงลายพร้อมทดลองใช้งานได้ผลดีซึ่งในช่วงฤดูฝนของทุกปีมักจะมีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกเกิดขึ้นเป็นประจำทางหมู่บ้านและชุมชนจึงได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆนำเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างมาทดลองออกแบบผลิตเป็นเครื่องพ่นหมอกควันและสามารถช่วยเหลือหน่วยงานได้ดีอีกระดับหนึ่งจึงช่วยกันหาวัสดุที่เหลือใช้นำมาประยุกต์ผลิตจนประสพผลสำเร็จทางผู้นำหมู่ที่7 ตำบลบ้านหนุนก็จะได้นำเรื่องนี้นำเสนอต่อผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมและขยายการผลิตให้คลอบคุมทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านหนุนเพื่อให้มีเครื่องพ่นหมอกควันทั่วทั้งตำบลส่วนทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านหนุนก็จะอุดหนุนงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมในการจัดหาวัสดุในการผลิตให้ดียี่งขึ้นไปอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ผลิตและผู้ใช้ตลอดถึงประ
ชาชนที่พึงจะได้รับความปลอดภัยจากโรคภัยจากยุงลายได้ยิ่งๆขึ้นไป


ข่าวโดย....ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทย รายงานจากจังหวัดแพร่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.