Header Ads

พะเยา - อำเภอเชียงม่วนประกอบพิธีบรวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ลำดับที่5แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จขึ้นครองราชย์ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศสยามต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงเร่งรัดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศในทุกด้านเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศแต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเกิดปัญหาทางด้านปกครองหลายประการจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่แยกหน่วยงานออกเป็นกรมกองต่างๆมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกันจากเดิมมี 6 กระทรวง คือกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงวัง กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรราธิการ ทรงเพิ่มกระทรวงขึ้นอีก4กระทรวงได้แก่ กระทรวงธรรมมาการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงโยธาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จึงร่วมกับทุกภาคส่วนราชการประชาชนได้ดำริจัดสร้างพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาด้วยงบประมาณจำนวน 287,500บาท โดยงบระดมทุนของหน่วยงานทุกภาคส่วนพร้อมประชาชนโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐหรือรัฐบาลจนถึงในวันนี้ชาวอำเภอเชียงม่วนจึงได้จัดพิธีบรวงสรวงในวันนี้ตามลำดับพิธี ดังนี้  วันอังคารที่15ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา09.00น.ณ.บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบรว งสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ลำดับพิธีการประกอบพิธีดังนี้ ช่วงเช้าเวลา07.54น.ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณ.บริเวณงานพิธีเวลา08.00น.นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในพิธีเจ้าหน้าที่พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่นำอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล ประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่และประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีประจำโต๊ะตักบาตรเทโวโรหณะ พระสงฆ์สามเณรเริ่มบิณฑบาตรเสร็จพิธิในลำดับช่วงเช้า    ในลำดับพิธีเวลา08.30น.ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันณ.บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน เวลา
09.00น.ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานพิธี ประธานได้นั่งประจำที่ที่จัดเตียมไว้เจ้าหน้าที่พิธีกรเชิญประธานในพิธีประจำแท่นหน้าพระบรมอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่5 ประธานจุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะทองน้อย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5และถวายมาลัยข้อพระกรพระบรมรูป พระสงฆ์สวดชยันโต ผู้เข้าร่วมพิธียืนถวายความเคารพ ประธานในพิธีกลับประจำที่นั่ง คณะพราหมณ์ประกอบพิธีบรวงสรวงเจ้าหน้าที่พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาถวายเครื่องสักการะคณะพราหมณ์ได้ประกอบพิธีอัญเชิญถวายเทวดาพระภูมิเจ้าที่ลั่นฆ้องและเป่าแตรสังข์ประธานในพิธีพร้อมหัวหัวหน้าส่วนราชการถวายปักธูปเทียนในบริเวณปัจจัยเครื่องถวายสักการะประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์9รูปพระสงฆ์อนุโทนา เสร็จพิธีทางศาสนาพระสงฆ์ทรงลากิจ เวลา11.30น.นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงม่วนกล่าวขอบคุณประธานและผู้เข้าร่วมพิธีที่ร่วมพิธีบรวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
ประธานและผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเยี่ยมชมการแข่งขันเปตองรอบชิงชนะเลิศของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอเชียงม่วนและทีมเปตองหน่วยงานพบประชาชนของอำเภอเชียงม่วนตามลำดับไป

ภาพ/ข่าว  ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรทีวี13สยามไทยรายงานจากจังหวัดพะเยา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.