Header Ads

กรมเจ้าท่า จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ของหน่วยงานอนุมัติอนุญาต โครงการทำเทียบเรือที่4ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา6โรงกลั่นน้ำมัน

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม โครงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย
รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านมาตราฐานการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานในครั้งนี้ประธานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ท่าเรือที่ 4 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา6 โรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งกรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานมีหน้าที่อนุญาตให้สร้างท่าเทียบเรือหรือสิ่งปลูกสร้างลำน้ำ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งการจัดเวที รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา58 ตามพระราชบัญญัติของราชอาณาจักรไทย 2560

นายมนตรีฯ ได้เสนอแนะว่า โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จำเป็นจะต้องมี เพราะธุรกิจและเศรษฐกิจจะต้องเดินไปข้างหน้า เงินลงทุน นักลงทุน การลงทุน การพัฒนาในพื้นที่ EEC จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะต้องมีการติดตามตรวจสอบกระบวนการในการก่อสร้างซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่ 13 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนคิดเห็นอย่างไรและอยากให้ศึกษาบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นว่ามีผลกระทบในวงกว้างอย่างไรในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โครงการมีระยะเวลา 2 ปีในการก่อสร้าง

ก)ให้จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา ประกอบด้วย
1.)ผู้แทนบริษัทที่เป็นบริษัทก่อสร้าง หรือบริษัทในฐานะเจ้าของโครงการ
2.)ผู้แทนภาคประชาชนประกอบผู้แทนกลุ่มประมงพื้นบ้าน/ผู้แทนชุมชนใกล้พื้นที่ก่อสร้าง
3.)ผู้แทนภาครัฐจากจังหวัดระยอง/อำเภอเมือง/อปท.ในพื้นที่
โดยให้ติดตาม Monitor การฟุ้งกระจายของฝุ่นในทะเลว่าเป็นอย่างไร มีการป้องกันอย่างไร ให้มีการรายงานประจำวันสื่อสารไปยังชุมชนที่อยู่รอบๆข้างของโครงการก่อสร้าง และนำผลรายงาน รายงานไปยังชุมชนในพื้นที่/จังหวัดระยอง(ผู้ว่าราชการจังหวัด) /สำนักงานEEC (สกพอ.)ให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้ชุมชนรับผลกระทบหรือรับผลกระทบน้อยที่สุด ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและให้อาชีพของประชาชนดำเนินไปได้ไม่ติดขัด

ข)ให้มีการจัดตั้งศูนย์ Hot line รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฯ

ค)ให้พี่น้องประชาชนช่วยเสนอแนะความเห็นที่จะเป็นประโยชน์แก่โครงการอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดมีการชี้แจงขั้นตอน กติกาในการแสดงความคิดเห็นฯ และชมวิดิทัศน์เสนอสาระสำคัญของโครงการฯ

มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการท่าเทียบเรือที่4
จากนั้นได้สรุปประเด็นความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ
ภายในงานมี เลขาธิการหอการค้า จ.ระยอง/คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น/ผู้แทนกรมเจ้าท่า/ผู้นำชุมชน/ตัวแทนบริษัทต่างๆ/กรรมการชุมชนมาบตาพุด/ คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ จำนวน 350 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.