Header Ads

รองผู้ว่าฯนราฯเปิดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมมอบรางวัลบุคลากรทางการพยาบาลดีเด่น 31 รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่พยาบาลพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และมอบรางวัล "พยาบาลดีเด่น” โดยมีนายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และบุคลากรทางการพยาบาลในพื้นที่ 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส กว่า 500 คน ร่วมในพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

         ด้านธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยพระอุปนิสัยของสมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระมตตา เอื้ออาทรอยู่เป็นนิจ การที่ทรงเลือกศึกษทด้านวิชาชีพการพยาบาลนี้ จึงนับว่าถูกกับพระอุปนิสัยเป็นอย่างยิ่ง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียะกิจ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก ทางด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังพระราชทานทุนการศึกษา แก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนาน สมควรเป็น

แบบอย่าง แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพว่า วิชาชีพพยาบาลเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม และประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เกิดจากความเสียสละ และการร่วมแรงร่วมใจกัน ของวิชาชีพการพยาบาล ในจังหวัดนราธิวาสเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรี ในโอกาสนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอให้พวกเราร่วมใจกันตั้งปณิธาน ที่จะดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความมานะ พยายาม เพื่อสุขภาวะที่ดีของชาวจังหวัดนราธิวาสต่อไป

 สำหรับวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนมาโดยตลอด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ดังนั้นเพื่อเป็นการกิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมรชชนนี โดยความร่วมมือ ของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัดนราธิวาส และกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส ค้นการพยาบาลทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดกิจกรรมกิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยสบาล ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประชุมวิชาการในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับบุคลากรทางการพยาบาล โดยการมอบรางวัลดีเด่น แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 31 รางวัล ประกอบด้วย พยาบาลดีเด่นระดับบริหาร 13 รางวัล พยาบาลดีเด่นระดับปฏิบัติการ 13 รางวัล และ อาจารย์และครูพี่เลี้ยงดีเด่น 5 รางวัล
                                     
ข่าว/กรียา/นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.