Header Ads

ร้อยเอ็ด...บริษัท น้ำตาลบ้านโป่งจำกัด เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์


ร้อยเอ็ด...บริษัท น้ำตาลบ้านโป่งจำกัด เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2   หอประชุม ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์
          เมื่อเวลา 09.00น.วันนี้ที่(29 ตุลาคม2562) .ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบ้านโป่ง
          สืบเนื่องจากบริษัท น้ำตาลบ้านโป่งจำกัดได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(ส.อ.น) ที่อก. 0609/3551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  ตั้งอยู่ที่  ตำบลโนนสวรรค์  อำเภอปทุมรัตต ์จังหวัดร้อยเอ็ด  และจะจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้ชานอ้อยจากโรงานน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงในการลิตไอน้ำและไฟฟ้ากำลังเพื่อใช้งานในโรงงานน้ำตาลและบางส่วนจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
         เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแรวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อประชาชนพื้นที่ ให้ทราบถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการที่กฎหมายกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมเวที กว่า 1,600 คน
         พร้อมนี้ได้มีกลุ่มของชาวบ้าน ตำบลโนนสวรรค์ ตำบลสระบัว และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 คน เดินทางมาเปิดเวทีไฮปาร์ค เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล กลัวมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน  และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเผาพริก เผาเกลือ ซาบแช่ง ขับไล่  และสลายตัวเวลา 12.00 น.หลังสิ้นสุดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ และนัดหมายกันมาอีกครั้งในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้ ในเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ต่อไป

ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/มานะ เหนือโท/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.