Header Ads

รับฟังความคิดเห็นฯ“โครงการโรงงานผลิตคลอ-อัลคาลีและอีพิคลอโรไฮดริน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2)” บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)จำกัด (คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น)


วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 2โรงแรมโกลเด้นชิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บริษัท อดิตยาฯ นำโดย คุณมูนิต กูมาร์ ราทิ ประธาน บริษัท บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด(คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น) คุณ ซี.เอส.บาบู รองประธานฯ คุณธิติมา คล้ายขำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ ชีเอสอาร์ คุณสมร เพ็ชรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คุณดำรง ดีนิคม ผู้จัดการฝ่ายผลิต คุณเยาวภา เรืองวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายวัสดุและจัดซื้อ คุณเกรียงไกร ชูติสูตร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต คุณทรงพล ศิขิรัมย์ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณชาฟี่ อุลลาห์ รองผู้จัดการทั่วไปฝายเทคนิค ผู้จัดการโครงการฯ คุณเกสร เมตตาจิต ผู้จัดการฝ่ายบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด(คลอ อัลคาลี ดีวิชั่น) ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังควมคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ จะนำเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยการจัดประชุมฯในวันนี้ คุณทรงพล ศิขิรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการฯได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯหลังจากนั้นคุณมณทยา เช่งศรี ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท เทสโก้ จำกัด ได้บรรยายรายละเอียดผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯได้รับทราบ และเมื่อการบรรยายแล้วเสร็จได้เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แสดงความคิดเห็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำรายงานฯ ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถดำเนินไป ควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯแล้วเสร็จจะดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ แล้วนำไปปิดประกาศเผยแพร์ให้สาธารณชนได้รับทาบต่อไปโดยจะปิดประกาศเผยแพร่ ณ ที่ทำการชุมชนในพื้นที่ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลดังกล่าวได้
ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.