Header Ads

พิพิธภัณฑ์กว่างของชาวบ้าน


พิพิธภัณฑ์กว่างของชาวบ้าน
26 ตุลาคม  2562  เวลา 1000 น
พิพิธภัณฑ์กว่างของชาวบ้านที่บ้านนายคำปัน กันทะเลิศ นางบัวเขียว  กันทะเลิศ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 17 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบ้านที่ขายของชำทั่วไป เป็นเกษตรกรทั่วไป ได้มีความรักและชอบตัวกว่างเป็นพิเศษ เพราะตัวกว่างทางภาคเหนือจะนิยมเลี้ยงเอามาชนกันเป็นกีฬาพื้นบ้าน ปีหนึ่งจะออกมาเพียง1 ครั้งในช่วงที่หน่อไผ่กำลังเจริญเป็นต้นสูงจะมีแมงกว่างออกมามาก คนที่นิยมก็จะหาวิธีล่อกว่างโดยเอาอ้อย กล้วยน้ำหว้าสุก มาใส่ภาชนะเพื่อล่อให้ตัวกว่างมากินแล้วก็จะคัดเอาตัวที่สวยๆใหญ่เขาสวยงามและแข็งแรง เพื่อนำเอามาชนกันบางพื้นที่ก็จะมีเดิมพันกันเป็นเงินแล้วแต่จะเล่นกันตัวไหนที่ดีก็มีราคาซื้อขายกันหลายพันหลายหมื่นบาทเลยที่เดียว แต่ที่บ้านนายคำปัน กันทะเลิศ นางบัวเขียว  กันทะเลิศ ก็ชอบกว่างเป็นชีวิตจิตใจใครเอากว่าตัวงามสวยมาขายจะรับซื้อหมดเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์แล้วตัวกว่างก็จะตายคือมีชีวิตเพียงปีเดียว ทางนายคำปัน กันทะเลิศ นางบัวเขียว  กันทะเลิศ จะนำตัวกว่างมาทำการสะต๊าป เป็นหลายพันตัวซึ่งสวยงามเต็มบ้าน เป็นการอนุรักษ์กว่างสวยงามที่ถ้าปล่อยไปก็จะไปตายและหาย จึงนำมาทำการต้มแล้วนำมาติดตามกิ่งไม้หรือใส่ในถาดเพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ๆได้มาเห็นแล้รู้จักแมงกว่าง หรือแมงนักสู้ ซึ่งคนชอบกว่างก็สามารถเดินทางมาชมได้ที่บ้านนายคำปัน กันทะเลิศ นางบัวเขียว  กันทะเลิศ มีกว่างหลายชนิดให้ชม
ข่าวโดย...
นายสำราญ  แสงสงค์  ข่าว
อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
ขับเคลื่อนโดย Blogger.