Header Ads

"โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562" ณ สวนสาธารณะประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร

        วันนี้ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562"  ณ สวนสาธารณะประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

       สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติโดย" ในปี 2562 นี้ จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจังหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา และชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.  2562 นี้ มีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน         นายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญ ของสถาบันครอบครัวและประชาชนในหมู่บ้านทุกท้องถิ่น ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการเพาะชำกล้าไม้และการปลูกต้นไม้ โดย ขอความร่วมมือประชาชนในทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน ร่วมกันเพาะกล้าไม้ จัดทำโรงเรือนเพาะชำของหมู่บ้านและของชุมชน และนำไปปลูกในพื้นที่ครัวเรือนของตนและพื้นที่สาธารณะ โดยยกตัวอย่าง "โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ซึ่งประสบความสำเร็จจากความร่วมมือของทุกคนปลูกพืชผัก สวนครัว ไม้ผลพื้นบ้านตามริมรั้วและทุกเส้นทางของหมู่บ้าน ช่วยกันบำรุงรักษา และนำไปใช้ประโยชน์

สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.