Header Ads

พะเยา..จังหวัดพะเยา จัดงานวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และพิธีส่งมอบ ทรัพย์สินโครงการ พัฒนาความพะเยาอย่างยั่งยืน...

พะเยา..จังหวัดพะเยา จัดงานวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และพิธีส่งมอบ ทรัพย์สินโครงการ พัฒนาความพะเยาอย่างยั่งยืน... 

           วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เนื่องในวันประมงแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 และพิธีส่งมอบ ทรัพย์สินโครงการ พัฒนาความพะเยาอย่างยั่งยืน  ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานประมงจังหวัด ได้ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ , มณฑลทหารบก 34  , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา , เทศบาลเมืองพะเยา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา และโครงการชลประทานพะเยา ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ
            พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดพะเยา สาขาประมง ปี 2562 , มอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลานิลบ้านโป่งเกลือ อำเภอเมืองพะเยา , มอบใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวให้กับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ที่ผ่านการอบรมจากกรมประมง  จำนวน 5 ราย , มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนชุมชนประมงพื้นบ้าน เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำอื่นๆ 
           จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบทรัพย์สินโครงการพัฒนากว๊านพะเยายั่งยืน ที่ดำเนินการโดยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวนเงิน 343 ล้านบาทเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กบจ.จังหวัดพะเยาเพื่อนำไปใช้ในภารกิจพัฒนากว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนการแก้ไขปัญหาการตื้นเขิน , กำจัดวัชพืช ควบคุมและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังคุณภาพ และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน ตลอดไป ซึ่งมีหน่วยงานที่รับมอบ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34  ,  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ทำการปกครองจังหวัด , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 พะเยา , โครงการชลประทานพะเยา  และสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเครื่องมือ เครื่องจักร อาทิ รถบรรทุก รถขุดตีนตะขาบ เรือไฟเบอร์ เรือตรวจการณ์ รถตู้ ถังเพาะฟักไข่ปลาแบบเคลื่อนที่ ฝ่ายพับได้ เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ  จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000  ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา สำหรับชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวมากกว่า  500 ครัวเรือน ก่อนจะร่วมกันปล่อยขบวนรถ และเครื่องจักรในการเริ่มต้นพัฒนากว๊านพะเยาแบบบูรณาการเปิดระบบการปฏิบัติการ เรือขุดเอนกประสงค์ ขนาด 350 แรงม้า เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการใช้งานพัฒนากว๊านพะเยา แบบบูรณาการของจังหวัดพะเยาต่อไป...


ภาพ/ข่าว โดย...พรรณณีย์  มูลเทศ  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.