Header Ads

อุทัยธานี - รณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2562 โรงพยาบาลอุทัยธานี


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 15 ต.ค.2562 โดยมีนายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี มาเป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลกประจำปี 2562 พร้อม นาง ณภัคคนันท์ ยุวดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลพยาบาล เป็นผู้กล่าวในงานครั้งนี้ว่าตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก(Global hand washing day)เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วโลกล้างมือ โดยมีเป้าหมายตามคำขวัญประจำปี 2562 ที่ว่า"มือสะอาดสำหรับทุกคน:Clean Hand for all" จากความสำคัญดังกล่าว คณะทำงานจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การล้างมือเนื้องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ บุคลากรและประชาชนล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 7 ขั้นตอนอย่างถูกต้อง เป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ภาพ/ข่าว  นายสำเนา ทองศรี 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.