Header Ads

กรุงเทพมหานคร –ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม อาคาร 3 ชั้น 3 ถ.มิตรไมตรี 3 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนางจิตรลดา  ถนอมศักดิ์  รองผู้อวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานที่ประชุม ชึ่งมีนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช และนายปรีชา  เหมกรณ์  สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่น เป็นคณะกรรมการฯ


และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และประธานฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้
 1.เรื่องอุธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำแขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จำนวน 1 ราย
  2.พิจารณาอุทรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำแขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา จำนวน 1 ราย
และวาระเรื่องสืบเนื่องมีดังนี้
 1) การไกล่เกลี่ยผู้เช่านาและผู้ให้เช่า กรณีอุทรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กรณีที่ 1 จำนวน 7 ราย
   2) การไกล่เกลี่ยผู้เช่าและผู้ให้เช่า กรณีอุทรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำแขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กรณีที่ 2 จำนวน 1 ราย
รวมถึงวาระเพื่อทราบ รายงานความคืบหน้าผลแห่งคดีของศาลปกครองกลาง จำนวน 2 ราย ซึ่งคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาวาระของที่ประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559* นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มีการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ซึ่งปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สอดคล้องกับปัญหาด้านสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาของเกษตรกรกรุงเทพมหานครต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / น.ส.เสาวลักษณ์ คงทอง ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.