Header Ads

พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของจำเป็น16,504 ชุดแก่ผู้ประสบภัย

ชาวอุบลฯ ปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) ทรงห่วงใยพสกนิกร ที่ประสบภัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22 ต.ค. 62 ที่ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 (วปร.) เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมอน มุ้ง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 16,504 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี
 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ และผู้แทนนายอำเภอ ได้นำสิ่งของพระราชทานจำนวนนี้ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอ เขตจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป  การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น
และ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ  ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายลงและเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว  สำหรับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี จะปิดในวันที่ 25 ตุลาคม  2562 นี้

กฤษณะ วิลามาศ  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.