Header Ads

จังหวัดอุทัยธานี...!!@ 15 ส่วนราชการ วางมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ที่จะถึง...!!

*** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา(เขื่อนวังร่มเกล้า) ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562-2563 โดยมี นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 ดร.ฐกร กาญจน์จิรเดช ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน พ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง.ผอ.กอ.รมน.จ.อุทัยธานี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายยอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 12 และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง รวม 15 หน่วยงาน ที่คาดการณ์ว่าในปีนี้จังหวัดอุทัยธานี มีสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤต ในรอบ 30 ปี               
จากสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 12 พบว่า ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 83 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุเก็บกัก มีน้ำใช้การได้อยู่เพียง 43 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำทับเสลาจังหวัดอุทัยธานี มีปริมาณน้ำ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุเก็บกัก มีน้ำใช้การได้ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร และสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 16 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุเก็บกัก ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศจนถึงต้นฤดูฝนหน้าเท่านั้น โดยขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ งดทำนาต่อเนื่องและนาปรังในช่วงฤดูแล้งที่จะถึง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนมีวินัยในการใช้น้ำตามแผนการบริหารจัดการน้ำที่ได้วางไว้และใช้น้ำอย่างประหยัด 
ด้านการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี  ได้ดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วนแล้ว รวมพื้นที่การเกษตรทั้งพื้นที่นาข้าว พืชไร่ พืชสวน และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 1,049,343 ไร่ ได้รับความเสียหาย 151,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.41 จำนวน  10,377  ราย รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 169,444,700 บาท…ข่าวโดย// วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 083-8091687

ขับเคลื่อนโดย Blogger.