Header Ads

พิธีมอบบ้าน ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 154/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว


   นายถวิล เจริญคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน บ้านหนองเต่าเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้าน แด่ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สืบเนื่องจาก สภาพบ้านเรือนของ นางบุญมา เคลือเจียม ราษฎร หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่าเหนือ มีสภาพ ทรุดโทรม ผุพัง ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย และเป็นครอบครัวผู้ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ถึงร่วมกับอำเภอเก้าเลี้ยว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้หางบประมาณมาปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมที่จะได้อยู่อาศัย และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันดำเนินการแบบบูรณาการแบบครบวงจร โดยมีนายสิงห์ ศรชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลหนองเต่า และคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รวมพลัง ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเก้าเลี้ยว จนได้นำนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปประธรรมต่อไป

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.