Header Ads

ชลบุรี - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงโปรดเกล้าให้ “ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายที่ประทับในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ." นำผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาโสธรบวรวิริยาราม (วัดเขาตะแบก) จังหวัดชลบุรี  ที่ วัดเขาโสธรบวรวิริยาราม (วัดเขาตะแบก) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายมนัส เสือเปลี่ยวผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายที่ประทับในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วย  ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป นำผ้ากฐินพระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาโสธรบวรวิริยาราม (วัดเขาตะแบก) ซึ่งเป็นวัดราษฏร์ชั้นตรี สังกัดมหานิกาย  อนึ่งจตุปัจจัยที่ท่านได้ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลในการทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ จะรวบรวมเข้าสมทบทุนในการก่อสร้างเสนาสนะและปฏิสังขรสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมภายใน วัดเขาโสธรบวรวิริยาราม (วัดเขาตะแบก) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป  โดยมีกำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 62  เวลา 10.00 น. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานภายในศาลาการเปรียญสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ สืบต่อไป
กฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน และเครื่องกฐินแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร ส่วนราชการ หน่วยงาน สมาคม หรือเอกชน ให้ไปทอดยังพระอารามหลวงต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งได้มีพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกันบริจาคจตุปัจจัย เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญมหากุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทานร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 3,500,000 บาท ซึ่งการได้ผ้ากฐินพระราชทาน มาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเขาโสธรบวรวิริยาราม (วัดเขาตะแบก) ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการของ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ประธานบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป กับทางสำนักพระราชวัง

   โดยวัดเขาโสธรบวรวิริยาราม(วัดเขาตะแบก)  สังกัดมหานิกาย เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยพรรษาแรกได้มีพระมาจำพรรษาจำนวน 11 รูป ต่อมาได้สร้างศาลาหลังใหญ่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2536 เริ่มสร้างหอฉัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 เนื่องด้วยบนเขามีต้นตะแบกจำนวนมาก จึงมีชื่อเรียกว่า เขาตะแบก โดย นางประพันธ์ พ้นชั่ว มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ บริเวณเชิงเขาจำนวน 21 ไร่ 3 งาน เพื่อสร้างสำนักสงฆ์และต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวัดเขาโสธรบวรวิริยาราม(วัดเขาตะแบก)  ปัจจุบันมี พระครูญาณประยุต (สมชาย) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2528 และยังมีตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบลบ่อวิน อีกด้วยข่าวโดย...พัฒนะ ซ้อนสุข/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.