Header Ads

(สระแก้ว) - ไม่ทอดทิ้ง สั่งตรวจสอบคนแก่อายุเกิน 100 ปีในสระแก้วที่อยู่ในภาวะลำบาก เตรียมเข้าเยี่ยมและช่วยเหลือทันที สระแก้ว - ผู้ว่าฯสระแก้วสั่งตรวจสอบผู้สูงอายุเกิน 100 ปีทุกคนใน จ.สระแก้ว ที่อยู่ในภาวะลำบาก เตรียมเข้าเยี่ยมและช่วยเหลือ พร้อมมอบแนวทางปฏิบัติ 3ส 1ป ลุยแก้ปัญหาชายแดน แรงงานต่างด้าวและอาชญากรรมให้สระแก้วเป็นเมืองน่าอยู่

 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ , นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยนโยบายในเบื้องต้น เป็นการดูแลทุกข์สุขของประชาชน โครงการพระราชดำริในพื้นที่ การปฏิบัติงานตามนโยบายของภาครัฐ ด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติด หลักประชารัฐร่วมใจ เร่งแก้ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย อุบัติเหตุ การแจ้งเตือน การเข้าช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ของหนีภาษี การจัดระเบียบสังคม ปัญหาไข้เลือดออก ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

            นายวรพันธุ์ ระบุด้วยว่า พร้อมที่จะขับเคลื่อนสระแก้วให้เป็นเมืองน่าอยู่โดยยึดหลักการบริหารงาน 3ส 1ป สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย ประกอบด้วย ส.ที่ 1 สะอาด = 3R คัดแยกขยะ หมู่บ้าน ชุมชนสีขาว หน่วยงานใสสะอาด อปท./อำเภอ/จังหวัดสะอาด หมู่บ้านชุมชนพอเพียง, ส.ที่ 2 สะดวก = one stop service /one home /จังหวัด 4.0 , ส.ที่ 3 สบาย =  ป้องกันไข้เลือดออก ออกกำลังกาย จังหวัดคุณธรรม หมู่บ้านศีลห้า เข้าวัดฟังธรรม ตักบาตรรับอรุณ หมู่บ้าน ชุมชน 3 ส  คิดดี พูดดี ทำดี และ 1 ป. ปลอดภัย = ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร ชุมชนปลอดภัย CCTV เกษตรอินทรีย์ ผักปลอดสารเคมี OTOP นวัตวิถี

 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ยังมีแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดโดยส่วนราชการ อำเภอ อปท. หมู่บ้าน ชุมชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกประเด็น จัดทำแผนงานโครงการรองรับตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จให้ชัดเจน บูรณาการภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนราชการ อปท. อำเภอ จังหวัด ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และกองทุนต่างๆ ในพื้นที่ร่วมกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบผู้สูงอายุใน จ.สระแก้วที่อายุเกิน 100 ปี ทุกคนในจังหวัดที่อยู่ในภาวะลำบากว่า มีอยู่จำนวนกี่คน และพร้อมเข้าเยี่ยมและช่วยเหลือต่อไปด้วย. นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้วข่าวโดย...CG:นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ชายชุดข้าราชการสีกากี)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.