Header Ads

นครสวรรค์ - อำเภอหนองบัวจัดกิจกรรม Unseen หนองบัว ท่องเที่ยวธรรมชาติเขาพระ - เขาสูง สร้างการรับรู้เชิงวัฒนธรรมและสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 อำเภอหนองบัวร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Unseen หนองบัว ท่องธรรมชาติ เขาพระ - เขาสูง สร้างการรับรู้เชิงวัฒนธรรมและสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน มีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้า OTOP รวมทั้งภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองบัวให้การต้อนรับ


มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและประกวดส้มตำลีลา การแสดงจากกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอหนองบัว การประกวดธิดาพาเที่ยว การจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ และรางวัลชนะเลิศสาวงามธิดาพาเที่ยว ประจำปี2562 จากองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร โดยนายกชัยพร ชัยสุกัญญาสันต์ ส่งเข้าประกวดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มอาชีพผู้ผลิตของฝากของที่ระลึกตลอดจนเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

    ทางอำเภอหนองบัวได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) โรงเรียนหนองบัว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ และส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนชาวอำเภอหนองบัว ได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.