Header Ads

ระยอง - GC โชว์ศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคารขยะ “ทิ้ง-ไซเคิล” จากระยอง สู่เวทีเสวนาการบริหารจัดการขยะระดับประเทศ

นางอภิชญา เดชไกรวัลย์ ผู้จัดการส่วน หน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเวทีเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และนางสาววานิช สาวาโย ผู้อำนวยการส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด โดย GC ได้ถ่ายทอดแนวคิด Circular Living ชวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คนร่วมกันตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดการหมุนเวียน และมีไลฟ์สไตล์เพื่อรักษ์โลก พร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการ Circular Living ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับขยะพลาสติก ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม


นอกจากนี้ คณะครูเครือข่ายโครงการธนาคารขยะ หรือ ThinkCycle Bank จำนวน 14 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ยังได้รับมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานระดับดีเด่นและระดับดี จากรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหิดล อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 ตำบลบ้านเพ โรงเรียนวัดมาบชลูด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาสำเภาทอง ซึ่งได้รับรางวัลการดำเนินงานระดับดีเด่น ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การรณรงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากบ้านเพื่อนำมาฝากที่โรงเรียน สำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จให้กับโรงเรียนอื่นๆ ด้วย

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.