Header Ads

GC ประกาศผลโครงการประกวดหนังสั้น-ภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข”

วันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานในโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 700,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีม The Wolffilm ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ มาลัยทอง ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพนิ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นางสาวกิติพร แซ่ค่ง ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นางสาววรรษชล เที่ยงแท้ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 241 ผลงาน ณ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง

นายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที         โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง จัดโครงการประกวดหนังสั้นและโครงการประกวดภาพนิ่ง ในหัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง โดยชวนเชิญคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์หนังสั้นและการถ่ายภาพ มาร่วมถ่ายทอดความสุขของชาวระยองในมุมมองใหม่ๆ ที่คนทั่วไปไม่เคยได้รู้จักมาก่อน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมเมืองระยอง แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเลนส์ ทั้งนี้ GC มีความยินดีและชื่นชมที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดระยองที่นับวันอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ตามเป้าหมายของ GC และ ททท.”

ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัดระยอง กระผมขอขอบคุณ ผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ที่ร่วมกันสร้างความสุขและส่งมอบให้กับชาวระยอง ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นและภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง...ซ่อนสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนระยอง สะท้อนความสุข อัตลักษณ์ของคนระยองในมุมที่แปลกใหม่จากเดิม กระผมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอชื่นชมผู้จัดทำโครงการและผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับชาวระยอง ช่วยเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นเชิงประจักษ์ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ยกระดับ และต่อยอดวัฒนธรรมในพื้นที่ ผมขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวความสุขของชาวระยองให้สาธารณชนได้รู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดระยอง ต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

สำหรับโครงการประกวดหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที และโครงการประกวดภาพนิ่ง แบ่งการส่งผลงานออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละไม่เกิน 5 คน
ผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ มาลัยทอง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ The Law Of Happiness
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Zamatoodmoodmmon (ซามาตู้ดมูดมูน) ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เดินทางตามความสุข
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 20,000บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม แอลกอฮอลแมน ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ รอยยิ้ม และ ทีมคนจนผู้ยิ่งใหญ่มาก ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ When I go to Rayong, I feel happy
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Move Forword ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Blue Summer


ประเภทประชาชนทั่วไป
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม The Wolffilm ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Sound Of Happiness
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Ant Man ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ทางออก ของสายเพลย์
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 20,000บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Mobmaet (ม็อบแม็ท) ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Laem Yah Rayong Surf Club และทีม The Final Call ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Aloha Rayong
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Control S+Fender FoTo ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ หลง (รัก) ระยอง


ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพนิ่ง
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาววรรษชล เที่ยงแท้      ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ครอบครัวประมง
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณนายธนวัฒน์  ทองจันทร์ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ วิถีชีวิต ชาวชุมชนปากน้ำประแส
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณธัญวรัตม์ สวัสดิชัย   ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ มณฑปเก่าบนเส้นทางแห่ง
ความสุข
2. คุณพรไพลิน สุดใจ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ล่องเรือ
3. คุณมังกร โตแย้ม ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Delta-loop
4. คุณอัครชัย เหลืองสอาดกุล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ชนบทพื้นบ้าน ชาวประแสร์
5. คุณนายชัชนันท์ โคตรสา ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เรือสำราญ
6. คุณสิปปกร บัวทรง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ระยองเมืองพุทธศาสนา
7. คุณธิติวัฒน์ นิธิเศรษฐ์ต้ง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ความสุขที่เปิดเผย
8. คุณวัชรสิทธิ์ อรชุน ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ การค้า
9. คุณปุณวัฒน์ อิ้วชาวนา ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ รอยยิ้ม
10. คุณวิชญ์ชฎา ลักษมัญ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เย็นวันสุข
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณชัชนันท์ โคตรสา ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เรือสำราญ

ประเภทประชาชนทั่วไป
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณกิติพร แซ่ค่ง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สุขกายสุขใจ
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณณัฏฐณิชา เหลืองสอาดกุล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ วิถีชุมชนในเมืองอุตสาหกรรม
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณสุรีย์ พึ่งฉ่ำ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เก็บหมาก
2. คุณธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ความสุขของนักประดิษฐ์จำลอง
จากเมล็ดข้าว
3. คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ รอยแย้มพระสรวล
แห่งวัดป่าประดู่
4. คุณธวัชชัย อ้อยทอง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สุขบริสุทธิ์
5. คุณภัทรานิษฐ์ เจริญพานิช     ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ตอก..ตั้ง..ฝังใจ
6. คุณชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ทิวทัศน์ป่าชายเลนพระเจดีย์
กลางน้ำ
7. คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ศูนย์การเรียนรู้ที่มากด้วย
ความสุข
8. คุณตฤณ สิงหกลางพล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สุข สนุก ณ ทุ่งโปรงทอง
9. คุณอภิรักษ์ วงษ์พัทธ์สิงห์ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ทุเรียน ซ่อนสุข
10. คุณรุจิพันธ์ พิรุฬห์ภาวดี ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สองด้าน
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณตฤณ สิงหกลางพล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ วัดเขาถ้ำระฆังทอง
สำหรับโครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” เป็นโครงการที่ GC ได้ดำเนินร่วมกับพันธมิตรสำคัญ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากมหาวิทยาศิลปากรมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี โดยมีนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมกันสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 -2563 โดยมีขอบเขตการศึกษาองค์รวม ดังนี้ คือ 1) การวิจัยด้านวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 2) การวิจัยด้านเอกสารโบราณ 3) การวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่าง 4) การวิจัยข้อมูลชาติพันธุ์และวิถีชุมชน 5) การจัดทำฐานข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลระยอง และกระบวนการสร้างความรู้สู่ท้องถิ่น 6) โบราณคดีระยอง และ 7) การพัฒนาศักยภาพของวัสดุจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง การเชื่อมโยงระหว่างวัสดุจากผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกับนวัตกรรมวัสดุจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.