Header Ads

บริษัท​ ไทย​ อีทอกซีเลท​ จำกัด​ เข้ารับรางวัล CSR – DIW Continuous Awards ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Continuous 2019 และ CSR Beginner 2019) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ร่วมมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน CSR-DIW รวมจำนวน 358 ราย และโรงงานที่ผ่นเกณฑ์มาตรฐาน CSR Beginner  รวมจำนวน 310 ราย  อาทิ นางสุนัฎฐา สุขไทย ผู้จัดการส่วนบริหารทั่วไป บริษัท​ ไทย​ อีทอกซีเลท​ จำกัด​ เข้ารับรางวัล CSR – DIW Continuous Awards ประจำปี 2562  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


     มาตรฐาน CSR-DIW เป็นมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดขึ้น โดยประยุกต์จาก ISO 26000 ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการกำกับดูแลองค์กร การปฏิบัติตามนิติธรรม สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงาน สิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค และการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย BCG Model ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างทั่วถึง บนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว  ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.