Header Ads

อาชีวะจัด Chinese Camp 2019 เตรียมความพร้อมให้ น.ศ. ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาชีวะจัด Chinese Camp 2019  เตรียมความพร้อมให้ น.ศ. ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการ Chinese Camp 2019  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สอศ.  กับ สถาบันขงจื๊อภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ พัฒนาภาษาจีน ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด นางทิพวรรณ์  วงศ์วิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กล่าวรายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชำนาญการ ตัวแทนสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ริเวอร์ เนเจอร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาอาชีวศึกษาในทุกระดับชั้น  ซึ่ง สอศ. เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนมากขึ้น ดังเช่น การเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างแดน ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ สอศ. ให้ความสำคัญ เพราะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง และสร้างประสบการณ์ซึ่งจะหาในห้องเรียนไม่ได้ แต่การสื่อสารในต่างแดนของนักเรียนนักศึกษา ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนไป สอศ. โดยสำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงได้จัดโครงการ Chinese Camp 2019 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาการเรียนภาษาจีน การสื่อสารภาษาจีน และวัฒนธรรมจีน ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความพร้อมและความมั่นใจในการใช้ชีวิตในต่างแดน
            โดย Chinese Camp 2019 มีนักเรียนนักศึกษากำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีความสนใจและความประสงค์จะเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 126 คน จากสถานศึกษา 16 แห่ง โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการโรงแรม จำนวน 26 คน สาขาวิชาอาหาร จำนวน 10 คน สาขาวิชาช่างยนต์/ช่างกล จำนวน 28 คน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 17 คน สาขาวิชาระบบขนส่งทางรางจำนวน 25 คน และมีนักศึกษาจากยูนนาน ยูนิเวอร์ซิตี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมจัดให้มีการทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนนักศึกษาตามความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน การปรับพื้นฐานด้านภาษาจีน การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การออกเสียง และการสนทนาเบื้องต้น ตามหลักสูตร HSK 1 และ HSK 2  ซึ่งนักเรียนนักศึกษา ทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2 (Hanyu Shuiping Kaoshi) และเข้ารับการอบรมในโครงการ Chinese Camp 2019 โดยนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การอบรมในโครงการแล้วจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Xingtai Polytechnic College  และ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) สาธารณรัฐประชาชนจีน ชึ่งระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 – 16 มกราคม 2563 ณ Xingtai Polytechnic College และในเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นลำดับต่อไป
         การที่นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างแดน ถือเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดการตัดสินใจ การปรับปรุงตนเอง การใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง จนเกิดความพร้อมและความมั่นใจในการเข้าสู่โลกอาชีพ และสิ่งสำคัญต้องฝึกฝนขัดเกลา หล่อหลอมตนเองในคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน ได้แก่ ปัญญาความรอบรู้  คุณธรรม และทักษะปฏิบัติ ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกด้านอย่างสมดุล มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป ดร.ประชาคม กล่าวปิดท้ายข่าวโดย...กลุ่มประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน 2562
ขับเคลื่อนโดย Blogger.