Header Ads

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์มอบบ้านให้ ผู้ด้อยโอกาส

คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์มอบบ้านให้ ผู้ด้อยโอกาส
ที่บ้านนางเสาร์ แจ้งสันต์อายุ104ปี บ้านเลขที่42 หมู่4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ซึ่งเป็นบ้านที่ทางคณะสงฆ์ ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ สร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับครอบครัวราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีที่อยู่อาศัย โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการรวมจำนวน 1 หลัง และได้ทำพิธีมอบของใช้อุปโภคบริโภคครอบครัวที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตำบลลาดยาว จำนวน 11 ครอบครัว  โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนร่วมพิธีดังกล่าว จำนวนมาก นับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับหน่วยงานราชการที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชาชน ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก


ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.