Header Ads

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่ อสม.

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การช่วยฟื้นคืนชีพแก่ อสม.จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน โดยจะจัดอบรม อสม.ให้ครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ   อาทิเช่น  อำเภอรือเสาะ    อำเภอศรีสาคร  อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ  อำเภอยี่งอ  อำเภอแว้ง  อำเภอสุไหงปาดี  อำเภอสุคริน  และอำเภอสุไหงโกลก ซึ่งมี อสม.ที่เข้าร่วมอบรม  จำนวน 740 คน ระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านยะบะ  (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
           สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยนายแพทย์วิเศษ  สิรันทรใสภพ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พันเอก พิเศษ นายแพทย์โชคชัย  ขวัญพิชิต  รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนใต้  ได้จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพแก่ อสม.ในพื้นที่ นราธิวาส โดยจัดให้มีเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)  โดยมีวิยากร กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ  นางวรรณา  เหมือนกู้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  และทีมงานวิทยากรจากศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ นำโดย นาบงปาริชาติ  ชูทิพย์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                  สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ อสม.มีความรู้และทักษะในการจัดการคุณภาพชีวิตของอสม. สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสุขภาพอสม.ในชุมชนได้ และเพื่อร้างขวัญกำลังในการปฏิบัติงานของ อสม.

ภาพ/ข่าว  ประพันธ์ ฤทธิวงศ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.