Header Ads

ร้อยเอ็ด... ผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน รวมพล"สภากาแฟ"มุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียรอายุราชการ(ที-อิน-วัน)


        จังหวัตร้อยเอ็ด กำหนตจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พบสื่อ" ครั้งที่ ๒ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัชต์การ์เต้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้ร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ต ครั้งที่ ๑๒/๕๖๖ พร้อมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียรอายุราชการ  ๒๕๖๒

       เวลา ๑๗๐๐ น. - ลงทะเบี่ยนส่วนราชการ สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์เวลา ๑๘.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็นเวลา ๑๙.๐๐ น. - กิจกรรมการพัฒนาความสัมพันธุ์ "สภากาแฟ" จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าภาพขึ้นแนะนำตัวบนเวที   ในโอกาสนี้สื่อมวลชนและเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตรจาก ผวจ.ร้อยเอ็ด

      นายวันชัย  คงเกษม   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้เกษียรราชการกล่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารองค์กรเอกชนเพื่อจะได้พบปะแลกเปลี่ยนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างตวามสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างผู้บริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัตทีให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งสำหรับการปฏิบัติราชการเพื่อนำจังหวัดร้อยเอ็ดไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ข่าวโดย...สุเทพ  ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.