Header Ads

กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล พร้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เสนอแนวทางและความต้องการในการพัฒนาแหล่งสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร

นายพิสิฐคุณ มาสง่า ประธานคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวุฒิพงษ์ ชวนประสงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมที่ส่าการอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลเพื่อเป็นอหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ว บรรเทาความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการ
มีส่วนราชการอาทิเช่นเกษตรอำเภอโครงการชลประทานนครสวรรค์ ผู้นำชุมชน ผู้แทนเกษตรกร และเกษตรกรอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอชุมแสงที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมนำเสนอผลกระทบและความต้องการ


โดยกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วม เสนอแนวทางและความต้องการในการพัฒนาแหล่งสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร พร้อมจัดทำแผนที่น้ำเพื่อใช่ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำต่อไป

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.