Header Ads

พังงา – พังงาหนุนกลุ่มสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ สร้างองค์ความรู้เชื่อมโยงเครือข่ายรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

    ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ บาย กะตะธานี    อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา พร้อมกับร่วมเสวนา และทำพิธีปิดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเข้าร่วม
    นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีศักยภาพเชิงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสปาของเครือข่ายให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการตลาดเชิงรุกให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมสปา โดยที่ผ่านมากิจกรรมตามโครงการได้ดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้ว  โดยประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การศึกษาดูงานสถานประกอบการสปาที่ประสบความสำเร็จ และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสปา โดยมุ่งหวังให้มีการยกระดับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงา ให้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์สปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี  เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนตลอดไป
         นายชาญศักดิ์ ถวิล  เปิดเผยว่า โครงการนี้จะสามารถมีส่วนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพในจังหวัดพังงาและใกล้เคียง ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี  นับว่าเป็นโครงการที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คาดว่าจะมีการสนับสนุนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป

ภาพ/ข่าว  อโนทัย งานดี  081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.