Header Ads

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรเชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารนำรถโดยสารเข้าตรวจสภาพและส่งพนักงานขับรถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันหยุดราชการ

นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ถึงผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ขอความร่วมมือให้นำรถโดยสารเข้ารับการตรวจสภาพและส่งพนักงานขับรถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะและให้เกิดความปลอดภัยด้านการขนส่งผู้โดยสารยิ่งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยให้สามารถส่งรถและพนักงานขับรถเข้ารับการตรวจสภาพและทดสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งและให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มาใช้บริการตามปกติน้อยที่สุด สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี จึงได้เปิดให้บริการตรวจสภาพรถและทดสอบสมรรถภาพร่างกายพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. - 16.00 น.

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถที่ได้มีการตรวจสภาพและได้มีการชำระภาษีในงวดที่ 3/2562 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2562) หรือได้รับการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นมา (ตรวจสภาพ ครั้งที่ 2) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อดำเนินการตามนั้นอีก จึงขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางนำรถและพนักงานขับรถเข้ารับการตรวจและทดสอบในวันหยุดดังกล่าว

ภาพ/ข่าว  สุเทพ อินทจันทร์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.