Header Ads

ชลบุรี - กรมอู่ทหารเรือ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ "เจ้ากรมอู่ทหารเรือ" ท่านใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (30 ก.ย.62) พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ และมอบการบังคับบัญชาให้ให้กับ พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย ซึ่งมารับตำแหน่งเจ้ากรมอู่ทหารเรือท่านใหม่ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้ กองทัพเรือ ลำดับที่ 598 พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป


พลเรือโท กิตติพงศ์ รุมาคม เจ้ากรมอู่ทหารเรือท่านเก่ากล่าวว่า ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ให้ผมออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และให้ พลเรือตรี วรวัฒน์ สุขชัย เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นเจ้ากรมอู่ทหารเรือ นั้น ผมขอแสดงความยินดีกับเจ้ากรมอู่ทหารเรือท่านใหม่อย่างจริงใจ  ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังมีทักษะความรู้ ความเชียวชาญ ในด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการผมมั่นใจว่า ท่านสามารถนำกรมอู่ทหารเรือให้เป็นหน่วยงานหลัก ด้านการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ ได้อย่างแน่นอน  ห้วงระยะเวลา 1 ปี ที่ผมทำหน้าที่เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ผมได้รับความร่วมมือ อย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และมีความรัก ความสามัคคีกัน อันมีผลทำให้ภารกิจของกรมอู่ทหารเรือที่ผ่านมา ในการซ่อมและสร้างเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การดำเนินโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับกองทัพเรือ ไว้ใช้ราชการตั้งแต่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การสนับสนุนเรือผลักดันน้ำ จากแนวพระราชดำรัชในรัชกาลที่ 9 ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัย ให้แก่พี่น้องประชาชน และผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้กรมอู่ทหารเรือ มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเรือ อากาศยาน ยานรบ และอุปกรณ์การช่างที่เกี่ยวข้อง การส่งกำลังพัสดุสายช่าง ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้อง และวิชาการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมอู่ทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ภาพ/ข่าว  เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.