Header Ads

ราชบุรี - เปิดตลาดเกษตรถาวรชูผลไม้ไทยส่งออกนอก/เข้าระบบเมลเรียบร้อยครับ

วันที่ 25 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร สู่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรถาวร ที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งวันนี้ได้มีเกษตรกรนำพืชผัก ผลไม้ สินค้าทางการเกษตร สินค้าแปรรูปต่างๆมาวางจำหน่าย ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนเดินทางมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคัก


สำหรับศูนย์ดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยได้มีการขยายผลเชื่อมโยงสินค้าสู่โรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนายสุพัฒน์ อ่อนคง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัด เปิดเผยว่า สำหรับ “ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ ก่อสร้างเสร็จและจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 มี เกษตรกรเข้าร่วมเรียนรู้และจําหน่ายสินค้าเกษตร รวมจํานวน 70 บูธ ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวจริง สินค้าที่นํามาจําหน่ายต้องปลอดภัย เปิดทุกวันอังคารและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 06.00-13.00 น. นับถึงปัจจุบันได้เปิดตลาดมาแล้ว จํานวน 21 ครั้ง มีลูกค้าจํานวนมากกว่า 1,000 คน/วัน มียอดจําหน่าย รวมทั้งสิ้น จํานวน 4,250,000 บาท เฉลี่ยวันละ 200,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สํานักงานเกษตรจังหวัดได้จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าตลาดเกษตรกร โดยนำพืชผัก ผลไม้ ที่มีความโดดเด่น เช่น มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่ง ชมพู่ สับปะรด และสินค้าเกษตรอื่นๆ มาจัดแสดง  โดยมีการจัดงานร่วมกับฝ่ายการเกษตรประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประเทศจีน และบริษัท Pagoda ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําที่จําหน่ายผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของผลไม้ไทย และสร้างโอกาสทางการตลาดผลไม้ไทยสู่ประเทศจีน โดยประเทศจีนได้ให้ความสนใจมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี  เนื่องจากมีความโดดเด่น เรื่องรสชาติหวานแล้ว ก็ยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีผลไม้อีกหลายชนิดที่ได้รับความสนใจเช่นกัน  แต่ขอให้ฝ่ายไทยได้พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เก็บเกี่ยวผลผลิตส่งจําหน่ายในช่วงที่เหมาะสม ผลผลิตได้มาตรฐาน

ภาพ/ข่าว  สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.