Header Ads

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจ และให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในประเทศไทย และทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบต. ตะเคียนเลื่อน จึงสนองพระราชดำริ ในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการโดยการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา เพื่อที่จะอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรของตำบลตะเคียนเลื่อน อย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง


เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทาง อบต. ตะเคียนเลื่อน จึงจัดการอบรมคณะกรรมการการดำเนินงาน เพื่อดำเนินงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตามกรอบงานทั้ง 3 ด้าน 6 งาน 9 ใบงาน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อน เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เพื่อรวบรวมพันธุกรรมพื้นถิ่นที่สำคัญมาปลูกและบำรุงรักษาไว้โดยสมาชิกมีส่วนร่วมในการปลูก การดูแลรักษา ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ และขยายผลไปใช้ประโยชน์จากการ พันธุกรรมพืช ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่อไป
ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้ว ปากน้ำโพ รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.