Header Ads

ชลบุรี-นายอำเภอสัตหีบ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิด "โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดบางเสร่"

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 1 ก.ย.62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ พัฒนาการอำเภอสัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเสร่ คณะกรรมการชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอสัตหีบ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ผลิตและประกอบการ OTOP และสื่อมวลชน รวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ กล่าวว่า เทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสาเหตุให้ประชากรจากพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่เป็นจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ประกอบกับในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของรายได้ ปัญหาหนี้สินนอกระบบ และปัญหาการว่างงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าว เทศบางตำบลบางเสร่จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวของตำบลบางเสร่ ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ตลอดจนให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ดำรงไว้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน โดยกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ และได้ร่วมกับอำเภอสัตหีบ นำผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในเขตพื้นที่มาจำหน่ายให้แก่ประชาชน และนำความสุขมามอบให้กับประชาชนชาวบาวเสร่ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้ ในนามคณะผู้จัดงาน ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านและสินค้า OTOP มาจำหน่ายให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชาวบางเสร่ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่านที่ช่วยกันพัฒนาตำบลบางเสร่ ซึ่งบางเสร่ในวันนี้เปลี่ยนไปมาก แต่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นคนบางเสร่เหมือนเดิม ซึ่งเป็นเสน่ห์ของบางเสร่ เช่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนบางเสร่ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของอาหาร งานหัตถกรรม ดนตรี ศิลปะต่าง ๆ รวมถึงสินค้าแปรรูปจากอาหารทะเล การที่จะทำให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางเสร่ มีความยั่งยืนต้องอาศัยพี่น้องประชาชนตำบลบางเสร่ ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมวัฒนธรรมเก่า ๆ ของเรา มาชมศิลปะ วัฒนธรรม มนต์เสน่ห์หางเครื่องบางเสร่ของเรา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอยากเห็น อยากสัมผัส และหากรักษาตรงนี้ไว้ได้จะทำให้โครงการนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่าย ใช้สอย เป็นจำนวนมาก และมีความยั่งยืนตลอดไป จึงขอฝากพี่น้องชาวบางเสร่ให้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาโครงการนี้ไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบางเสร่สืบไป

ข่าวโดย สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.