Header Ads

สุโขทัย - รองอธิบดีกรมศิลปากร มอบรางวัลการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ

วันนี้ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 11.00น.  นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด "การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกโดยเยาวชน" ซึ่งมี ดร.ธาวิษ  ถนอมจิตศ์  ผู้แทนกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร กล่าวขอบคุณ และ นางธาดา  สังข์ทอง  ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  กล่าวการดำเนินงาน ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 
   ตามที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร จัดโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด " การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกโดยเยาวชน" ซึ่งได้ทำการประกวดแข่งขันไปเมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไทพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์เอกอัครรา-ชูปถัมภก มรดกวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการวาดภาพ ที่แสดงออกถึงแนวคิดในการอนุรักษ์มรดกโลก และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมให้แก่เยาวชนในการสร้างสรรค์ พลังของเยาวชนในการปกป้องคุ้มครองมรดกโลก และเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศิลปากรที่6 สุโขทัย ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 46 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับมีธยมศึกษา ตอนต้น 63 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 61 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒจำนวน 16 คน ได้ทำการตัดสินิมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะได้รับรางวัล  รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯช สยามบรมราชกุมารีและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1 ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 3,000บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลชมเชยได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ,รางวัลพิเศษ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโล่รางวัลจากผู้จัดงาน

ในการนี้ ได้มีนายเสกสรรค์  ไทยรุ่งโรจน์  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดวาดภาพ ซึ่งในส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เด็กหญิงพิมพ์สุดา โรงเรียนอุสุวิทยา  จังหวัดตาก ,รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่1 เด็กชายณภัทร  รูปเอี่ยม  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และรองชนะเลิศลำดับที่2 เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ  โรงเรียนสวรรคอนัยต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย และรางวัลชมเชยจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมฯ ในส่วนรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ซึ่งรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายกฤษณะพงศ์  มั่นอิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  จังหวัดสุโขทัย และ รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวณัฐพร  พ่วงจิตร  โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และรางวัลชมเชย จากหลายๆโรงเรียน ที่เข้าร่วม ในการประกวดวาดภาพในครั้งนี


ภาพ/ข่าว  ทัศนา  บัวคำ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.