Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


   นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทาง จังหวัดนครสวรรค์ โดย ปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการทุกระดับในจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความรู้ความเข้าใจนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของผู้บังคับบัญชา รวมทั้งเข้าใจในภารกิจของจังหวัดและแนวนโยบายของรัฐบาลอันจะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มศักยภาพและปรับกระบวนการทำงานในภารกิจของจังหวัด โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ  โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครอง ปลัดอำเภอ นิติกร เสมียนตราจังหวัด เสมียนตราอำเภอ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 260 คน เข้าร่วมอบรม

ข่าวโดย!!!!!ต้อย รอบรั้ว ปากน้ำโพ 0619525644!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.