Header Ads

สระบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคระบาด(ชนิด)ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ของจังหวัดสระบุรี 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ บ้านไร่สมเกียรติโฮมสเตย์ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี    นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมและป้องกันโรคระบาด (ชนิด) ปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ของจังหวัดสระบุรี  โดยมีนายปิยะ มีสวัสดิ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี นายอำเภอมวกเหล็ก ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมให้การต้อนรับ โดย น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน


          จากการทราบประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่แจ้งผ่านเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลมวกเหล็ก ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาด(ชนิด)ปากและเท้าเปื่อยในโคนม ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ซึ่งเกษตรกรกรได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับยาและเวชภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไปแล้วนั้น


       สภาเกษตรกรจึงตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการควบคุมโรคอย่างจริงจัง และให้ความรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการปฏิบัติการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยภายในฟาร์มของตนเองตามมาตรฐานฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคเบื้องต้นตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ และแนะแนวทางการฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์ให้กลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งให้ความรู้ด้านคุณภาพน้ำนมดิบตามความต้องการของตลาดรับซื้อจากภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโคนม โดยวิทยากรให้ความรู้จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีเกษตรกรผู้เข้าร่วม จำนวนทั้งสิ้น 80 ราย ประกอบด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ และสัตว์เท้ากีบคู่ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี  ทั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวให้ข้อคิดกับเกษตรกรให้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่เพื่อควบคุมความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อจากต่างถิ่นในกระบวนการขนย้ายสัตว์และซื้อขายมูลโคกับพ่อค้า เพื่อเป็นอีกแนวทางเบื้องต้นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อชนิดนี้ต่อไป
           
ข่าวโดย...สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.