Header Ads

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา แถลงข่าวมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ

วันนี้ (20 กันยายน 2562)    ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา      นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานแถลงข่าวตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้แทนจากบริษัท ห้างร้าน ร้านค้า ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว

          นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ในปี 2562 เป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอย เศรษฐกิจโลกซบเชา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนภายในประเทศ รัฐบาลจึงกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวในช่วงที่เหลือของปี 2562 โดยส่วนหนึ่งของมาตรการเศรษฐกิจ คือ การท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นการบริโภค และสนับสนุนให้ประชาชนใช้จ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป      ในวันที่ลงทะเบียนและมีบัตรประชาชนจำนวน 10 ล้านคน โดยให้ประชาชนสามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.ชิมช้อปใช้.com  ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 เวลาท่องเที่ยวและใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 หากได้รับ sms ยืนยัน ประชาชนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ โดยจะได้รับสิทธิเป๋าตัง ช่อง 1 สิทธิวงเงิน 1,000 บาท โดยท่องเที่ยวใช้จ่ายในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้ 1 จังหวัด และสิทธิเป๋าตัง ช่อง 2 ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาท (วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท)  โดยท่องเที่ยวใช้จ่ายในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ/ร้านค้าพร้อมรองรับการใช้จ่ายเงินสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ในจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วจำนวน 825 แห่ง ประกอบด้วยผู้ประกอบการประเภท ชิม จำนวน 466 แห่ง  ช้อป จำนวน 339 แห่ง และใช้จำนวน 20 แห่ง (ข้อมูลสำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วันที่ 19 กันยายน 2562)  


        
          ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่ตอบโจทย์และพร้อมแล้วกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการท่องเที่ยวตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ดังกล่าว ทั้งผู้ใช้สิทธิเป๋าตัง ช่อง 1 สิทธิวงเงิน 1,000 บาท และสิทธิเป๋าตัง ช่อง 2 ได้รับ Cash Back สูงสุดร้อยละ 15 ของยอดที่จ่ายจริงที่จะเริ่มในวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวฝากถึงทุกภาคส่วนรวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก รวมถึงที่พักต่าง ๆ ขอความร่วมมือร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เลือกจะมาท่องเที่ยว และใช้จ่ายเงินในจังหวัดฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป
ขับเคลื่อนโดย Blogger.