Header Ads

ราชบุรี ข่าว - กรรมาธิการการปกครองจัดสัมมนา หวังแก้ปัญหาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมศาลรวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี นายอารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาเป็นประธานการสัมมนาเรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” มีนายจิรทัศ ไกรเดชา โฆษกคณะกรรมาธิการฯ น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ผช.เลขานุการ คณะกรรมาธิการฯ และนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผวจ.ราชบุรี ร่วมในพิธีเปิด นายมานิต นพอมรบดี อดีตรมช.กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมกับวิทยากรภาครัฐ และเอกชน โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ในพื้นที่อ.เมืองราชบุรี เข้าสัมมนากว่า 100 คน
นายอารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่าการดำเนินการของภาครัฐนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและทิศทางการปกครองเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อประชาชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง โดยมีแนวทางใดและใช้วิธีการใดแล้ว เรื่องที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในทางปฏิบัติในการดำเนินการของภาครัฐ คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อขจัดภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ อาทิปัญหาเศรษฐกิจ ที่จะต้องแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาทางด้านสังคมที่เกี่ยวกับครอบครัว ยาเสพติด ปัญหาการไม่ได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น น้ำ ไฟ ถนนหนทางสวัสดิการการรักษาพยาบาล การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐเป็นต้น  เรื่องทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ดังนั้นในนามของคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าการจะดำเนินการใดๆ ดังกล่าวของภาครัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยแท้จริง ควรมีการความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินการของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อเสนอแนะ สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้านน.ส.กุลวลี นพอมรบดี ผช.เลขานุการ คณะกรรมาธิการฯ ในฐานะ ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าคณะกรรมาธิการการปกครอง เล็งเห็นว่า นอกจากการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือเป็นภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและทิศทางว่า จะจัดการปกครองในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ในแนวทางใดและใช้วิธีการใด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน แล้ว เรื่องที่มีความสำคัญอีกประการหนึ่งในทางปฏิบัติคือการดำเนินการของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อขจัดภัยคุกคามต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ อาทิ ปัญหาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทางด้านสังคม ปัญหาการไม่ได้รับบริการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ตลอดจนการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่ใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการกำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือการสั่งการของภาครัฐเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่มีศูนย์ดำรงธรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน แล้วกระจายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษา รับเรื่องเกี่ยวกับความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งนี้การจัดสัมมนาจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่อไป อย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการฯ คณะนี้จะเดินทางไปจัดสัมมนาทั่วประเทศ คราวต่อไปจัดที่จ.พระนครศรีอยุธยา

สุจินต์ นฤภัย(เต้)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.