Header Ads

ร้อยเอ็ด - มหกรรม สุข สวย รวยดี วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ที่อำเภอโพธิ์ชัย

วันนี้ 13 ก.ย.2562 เวลา 09.30 น.หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุข-สวย-รวยดี-วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ทุกภาคส่วนได้รวมพลังส่งเสริม  พัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการ

สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีสาระเกี่ยวกับการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพโดยใช้กรอบแนวทางยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่  12 บูรณาการร่วมของรัฐ ภาคเอกชน

นายวิชิต  ศิลพันธ์  นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวถึงมหกรรม สุข-สวย-รวยดี ที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำแนวทางการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายพัฒนาอำเภอสู่เป้าหมายสูงสุด  โดยการนำวาระสุข-สวย-รวยดี  วิถีพอเพียงตามรอยพ่อเป็นตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.ใช้ธรรมนูญอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน.
สุเทพ  ลอยแก้ว/ภาพ-รายงานน.หอประชุมอำเภอโพชัย    นายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุข-สวย-รวยดี-วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ทุกภาคส่วนได้รวมพลังส่งเสริม  พัฒนางานด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ นำเสนอผลงานในรูปแบบนิทรรศการสืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 มีสาระเกี่ยวกับการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และประสิทธิภาพโดยใช้กรอบแนวทางยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่  12 บูรณาการร่วมของรัฐ ภาคเอกชน

นายวิชิต  ศิลพันธ์  นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวถึงมหกรรม สุข-สวย-รวยดี ที่อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำแนวทางการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ที่สำคัญได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายพัฒนาอำเภอสู่เป้าหมายสูงสุด  โดยการนำวาระสุข-สวย-รวยดี  วิถีพอเพียงตามรอยพ่อเป็นตัวชี้วัดเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.ใช้ธรรมนูญอำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพข่าว  สุเทพ  ลอยแก้ว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.