Header Ads

ชลบุรี - เปิดอย่างเป็นทางการ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่บ้านกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ (ทุ่งโปรง)

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 นาวาเอก ชัยวัฒน์ ม่วงนวล ผู้อำนวยการกองโรงงาน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เป๋็นประธานเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม กองทุนชุมชนทหาร กรมโรงงาน ชุมชนที่ 2 และเปิดทดลองใช้สนามโดยจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อประชาสัมพันธ์ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ของกองทุนชมชนทหาร กรมโรงงาน ชุมชนที่ 2 ซึ่งได้เชิญหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ได้อนุม้ัติให้กองทุนชุมชนทหาร กรมโรงงาน ชุมชนที่ 2 ดำเนินการจัดสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนร่วมของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกในกองทุนชมชนทหาร กรมโรงงาน ชุมชนที่ 2 และปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตามแนวทางโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กำหนดให้แต่ละกองทุนจัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกองทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง กองทุนที่ 2 ได้ดำเนินการจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเสร็จสิ้นตามระเบียบและแบบแผนของโครงการประชารัฐทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีเปิดใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมอย่างเป็นทางการ และจัดการแข่งขันฟุตบอลเพื่อประชาสัมพันธ์โดยเชิญหน่วยงานและสถานศึกษาได้แก่ ประเภททีมเยาวชน 4 ทีม เชิญโรงเรียนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง ประเภททีมทั่วไป 4 ทีม เชิญโรงงานต่างๆ ภายใน กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ประเภทอาวุโส 4 ทีม เชิญหน่วยงานจากองค์การบริการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสัตหีบ เข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่ภายในหมู่บ้านกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ (หมู่บ้านทุ่งโปรง) ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดให้บริการตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปทุกวัน เวลา 16.00 - 21.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-884-1748
ภาพ/ข่าว เจี๊ยบโฟกัส ทีมข่าวรอบรั้วภูธร-TV13สยามไทย 082-531-3717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.