Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการ เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ
   พ่อเมืองนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบางม่วง ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย  เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในหมู่บ้านชุมชน และยังเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปด้วย


ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644!!!!@
ขับเคลื่อนโดย Blogger.