Header Ads

นครสวรรค์ - จัดโครงการ พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายสุเทพ  วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวทางพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทรงห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในชุมชน ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน อาทิ โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลน โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  เมื่อประเทศชาติประสบกับภัยพิบัติต่างๆพระองค์ได้พระราชทานพระราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบภัยมาโดยตลอด และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมในสถานที่ประสบภัยด้วยพระองค์เอง ทรงติดตามความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดพระราชทานกำลังใจพระราชทานอาหารน้ำถุงยังชีพ และพระราชทานพระราชูปถัมแก่เด็กกำพร้าอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ผู้ขาดที่พึ่ง ให้มีบ้านและการศึกษาที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วปากน้ำโพ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.