Header Ads

เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"มาตรการเร่งด่วน"

 เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"มาตรการเร่งด่วน"
  นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และราษฎรที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครสวรรค์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนและผู้ที่สนใจในโครงการเข้าในกิจกรรม
   ซึ่งปัจจุบันประชาชนประสบภัยแล้ง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าปรับตัวสูง ประชาชนมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รายได้หลักไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว จึงมีการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีอาชีพเสริม จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้น แต่ได้ผล
ข่าวโดย!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.