Header Ads

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
ให้พอกับความต้องการ ผนึกเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่ข้าว

วันนี้ (16 ก.ย.62) เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ชุมชนระดับเขต พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงาน โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว  นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายขจร  เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมการข้าว  น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ข้าวชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการผลิตข้าวและชาวนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไว้ใช้เองอย่างเพียงพอในชุมชน นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าวมาโดยตลอดชาวนจึงเปรียบเสมือนผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศอีกทั้ง กระทรวงเกษตรฯได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพซึ่งจะสามารถช่วยให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง โดยศูนย์ข้าวชุมชน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จจึงต้องร่วมมือกันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในแต่ละปี โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมือต่างๆอาทิ เครื่องคัดแยกเมล็ด เครื่องอบลดความขึ้นข้าวเปลือก รวมไปถึงการสร้างแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการทำนาให้กับศูนย์ข้าวชุมชนแต่ละพื้นที่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากภัยแล้งได้ รวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคในหมู่บ้านได้อีกด้วยนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว  กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้าวชุมชนนับเป็นองค์กรชาวนาที่มีความเข้มแข็ง มั่นคงและมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบโดยมีคณะกรรมการบริหารงานในทุกระดับ คือระดับจังหวัด เขตและประเทศ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้กรมการข้าวได้เชิญประธานศูนย์ข้าวชุมชนรวมทั้งสิ้น 8 เขต และเจ้าหน้าที่รวม 282คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมดีไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานีโดยคาดหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้ศูนย์ข้าวชุมชนจะมีแผนและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนอกจากนี้ภายในงานประกอบด้วย การอภิปรายเรื่องแนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชนและการเตรียมความพร้อมสู่นาแปลงใหญ่ การบรรยายพิเศษโดยมีหัวข้อที่นำสนใจ อาทิ เทคโนโลยีการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร แนวทางการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของศูนย์ข้าวชุมชน และการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและปัจจัยการผลิต เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีข่าว -ภาพ
อภิรัฐ กุนกันไชยรายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.