Header Ads

สุโขทัย - เด็กเก่งจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ เตรียมเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลฯ

     วันนี้ที่ 22 กันยายน 2562  เวลา 11.00น.  นางประนอม  คลังทอง  รองอธิบดีกรมศิลปากร  เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ ในโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด " การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกโดยเยาวชน " ซึ่งในการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 46โรงเรียน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวน 127 คน และได้ทำการประกวดแข่งขันเมื่อวันที่ 31สิงหาคม 2562และตัดสินเมื่อวีนที่1กันยายน2562 ซึ่งในระดับ
ภาพชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด "การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกโดยเยาวชน"  ซึ่งจัดการแข่ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายกฤษณะพงศ์  มั่นอิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย  ซึ่งมีนายสมศักดิ์ มั่นอิน บิดาและมารดา นางระวี มั่นอิน  อยู่บ้านเลขที่ 77/2 ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140  โทร. 0930341239  ทั้งนี้ทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ยังให้การสนับสนุนในการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ในครั้งนี้โดยมี ดร.สมพร  สุขอร่าม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และมีครูผู้ฝึกสอนประกอบด้วย นายภัคพล หล่ำทุ่ง, นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์, นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง และนางสาววันทนีย์ ทัศนา ซึ่ง นายกฤษณะพงศ์  มั่นอิน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพ เทิดพระเกียรติฯ จะเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป


ภาพ/ข่าว  นางสาวทัศนา  บัวคำ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.