Header Ads

โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ณ องค์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานและการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัด ในกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด” โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้การต้อนรับ
โดย สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลผลิตสินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรที่มาจากการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งรายสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อาทิเช่น ปลาดุกแดดเดียว ไข่เค็มบ้านโปร่ง  นมโคออร์แกนิค  นักเก็ตปลาดุก ข้าวสุขภาพ ผลผลิตจากการแปรรูปผักหวาน และ  การเพาะเห็ดหมอนข้าง เป็นต้น  ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่า “สภาเกษตรกร” เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเกษตรกรทั้งประเทศ ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเกษตรกรไทย นำปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเสนอปัญหาความต้องการ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร พร้อมทั้งนำมาซึ่งความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สภาเกษตรจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร สร้างความร่วมมือกันในการมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เกษตรกร โดยให้คำนึงถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ  ควรผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรแบบผสมผสานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรไทยให้ดียิ่งขึ้น    นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดยังได้นำแนวทางแก้ไขปัญหาไปปฏิบัติจนเกิดผลงานเป็นรูปธรรม ได้แก่ ปัญหาด้านน้ำ ข้าว สับปะรด อ้อย มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ตลอดทั้งปัญหาการเช่าที่ดิน ฯลฯ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้นรวม รวม 250 คน

ภาพ/ข่าว  ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.