Header Ads

อุทัยธานี - อบต.ประดู่ยืนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 20 ก.ย.2562 โดยมีนายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนเป็นผู้กล่าวต้อนรับรายงาน พระครูอุทัยวิริยสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก พระครูอุทิตบุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 2 พระครูอุทัตวิริยากร รองเจ้าคณะอำเภอลานสัก นายกิตติ บุตรสิงห์ รองนายกอบต.ประดู่ยืน นายกิมเลี้ยง ไทยนิยม รองนายกอบต.ประดู่ยืน นายวุฒินันท์ กันยา ปลัดอบต.ประดู่ยืน นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน นายอภิสิทธิ์ เมืองฉาย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 นายไพโรจน์ พลอยศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 พระสงฆ์กว่า 50 รูป คณะศึกษาดูงานจากมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.สมบัติ นวลระออง อาจารย์ วิทยาลัยเขตนครสวรรค์ ผู้ช่วยศิศิกิจน์  อ่ำจุ้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อาจารย์อาณัติ เดชจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์พูลลาภ จันทร์เฉลิม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อม สมาชิกอบต.ประดู่ยืนและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลประดู่ยืนทีเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนายสมนึก เรากสิกรรม นายก อบต.ประดู่ยืน เป็นผู้กล่าวรายงานต้อนรับพร้อมมีการบรรยายสรุปนำเสนอผลงานของตำบลประดู่ยืนเรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของอบต.ประดู่ยืน ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีนายวุฒินันท์ กันยา ได้บรรยายเรื่องการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ของ อบต.ประดู่ยืน นายกิติ บุตรสิงห์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะ นายมนัส ชำนาญกรณ์ ได้บรรยายเรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากนั้นได้ฟังบรรยายสรุปนำเสนอผลงานต่อหมู่บ้านศิล 5 โดยพระครูอุทัยวิริยะสุนทร เจ้าคณะอำเภอลานสัก พร้อมพระครูอุทิตบุญญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลน้ำรอบเขต 2 และนำคณะศึกษาดูงานออกพื้นที่ไปยังหมู่ 2 ณ วัดทุ่งสามแท่ง โครงการร้านนี้ไม่ขาย อยากได้แลกเอา และการร่วมทำความดีหิ้วปิ่นโตเข้าวัด(ภายใต้ โครงการบริหารจัดการขยะ) พร้อมกับเดินทางไปหมู่ 10 บ้านหนองปลาไหล นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้พร้อมฟังคำบรรยายภายในงานดังกล่าวภาพ/ข่าว  นายสำเนา ทองศรี 0613710441

ขับเคลื่อนโดย Blogger.