Header Ads

เชียงราย - รมช.เกษตรลงพื้นที่ อ.เวียงแก่น หลังพบประชาชนมีสารก่อเกิดมะเร็งจำนวนมาก

          ที่ห้องประชุมโรงเรียนปอ วิทยา อำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย  น.ส.มนัญญา ไชยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร และคณะเดินทางลงพื้นที่ชมแปลงผักปลอดสารพิษ  มีนายสุจิต สุชาติ นายอำเภอเวียงแก่น พ.ต.อ.ภาสกร ณ พิกุล ผกก.สภ.เวียงแก่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนปอวิทยา คณะครู ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ตัวแทนเกษตรกรและผูเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


        สำหรับการการลงพื้นที่โรงเรียนปอวิทยาคม เกิดจากก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้รับรายงานว่า ที่อำเภอเวียงแก่นเป็นพื้นที่ที่เกษตรกรและประชาชนได้รับสารเคมีก่อเกิดมะเร็งตกค้างในร่างกายจำนวนมากโดยเกิดจากการรับประทานพืชผักผลไม้, น้ำ, ยาปฎิชีวนะ ยาชุด ยาอันตราย ยาเร่ขายที่ไม่ได้มาตรฐานและสารเคมีที่ใช้กับการเกษตรเมื่อไปถึงได้รับทราบผลการวิจัยจากสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่นถึงผลการสุ่มตรวจหาสารฆ่าแมลงโคลีนเอสเตอร์ที่เป็นสารก่อเกิดมะเร็ง เนื้องอก ในเลือดของประชาชน เกษตรกร ครูและนักเรียน ผู้สมัครใจ 2,553 คน อำเภอเวียงแก่นประจำปี 2562 จำนวน 10 ครั้ง พบว่ามีผู้มีสารตกค้างในร่างกายในระดับไม่ปลอดภัยจำนวนถึง 495 คน คิดเป็น 19.9% สุ่มเสี่ยง 1,036 คน คิดเป็น 40.6% และราสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ทำการตรวจนักเรียนและครูโรงเรียนปอวิทยา พบว่านักเรียน 84 คนจาก 211 คน คืดเป็น 39.8% มีโอกาสเป็นมะเร็งในอนาคต ส่วนครูมีระดับเลือกปกติ 2 ท่าน นอกนั้นเสี่ยงหมด ไม่ปลอดภัย 1 คน ในที่ประชุมยังพูดถึงการที่ประเทศไทยยินยอมให้สินค้าทางการเกษตรอาทิ ผัก ผลไม้จีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนั้นพบว่ามีสารเคมีอันตรายก่อเกิดมะเร็งปนเปื้อนเป็นจำนวนมากจึงขอให้รัฐมนตรีช่วยนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับรัฐบาลในการนำเข้าสินค้าการเกษตรจากจีน


      นางอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่าตามที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ตามแผนงานในโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์ ขยายพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์  บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต ควบคุม กำกับดูแลตามกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 3 ฉบับเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ โครงการพระราชดำริ และบริการคลินิกเกษตร  รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายวัตถุมีพิษตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย สำหรับจังหวัดเชียงรายที่ทางศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายมีห้องแล็ป เจ้าหน้าที่แผลงสาธิต ที่พร้อมให้เกษตรกรเข้าไปอบรมเรียนรู้หลักของเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเป็นอย่างไร ทำให้เกษตรกรได้ปฎิบัติจริงเพื่อนำมาใช้ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร 

      ขณะที่  น.ส.มนัญญา รมช.เกษตร ได้กล่าวว่าจะให้มีการส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีราคาสูง ทั้งทำการส่งเสริมการจำหน่ายด้วยการตั้งซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ทุกคนเข้าไปซื้อสินค้าทางการเกษตรจะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยโดยจะทำการเปิดที่กรุงเทพฯ ก่อนจากนั้นจะขยายไปยังทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดเชียงรายในขณะนี้กำลังหาพื้นที่จัดสร้าง โดยในซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์นั้นประชาชนที่ต้องการพืชผัก ผลไลไม้ ผลิตพันธุ์ทางการเกษตรแปลรูปต่างจากใต้ อีสาน ก็สามารถหาทานได้ที่นี้ เช่นเดียวกันสินค้าทางการเปษตรที่ปลอดภัยของเชียงรายจะถูกนำไปจำหน่ายในซุป
เปอร์มาเก็ตสหกรณ์ทั่วประเทศป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ทำให้เกษตรกรเปลี่ยนพฤติกรรมจากใช้สารเคมีมาผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพแทน จะช่วยให้การใช้สารเคมีก่อเกิดมะเร็งลดลงและเลิกใช้ไปในที่สุด สิ่งสำคัญต้องสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรถึงผลอันตรายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งต้องใช้เวลา

     จากนั้น น.ส.มนัญญา รมช.เกษตร ได้ชมแปลงผักปลอดสารพิษ ภายในโรงเรียนปอวิทยา ก่อนไปพบนักเรียนกว่า 200 คนที่มารอรับ


    น.ส.มนัญญา รมช.เกษตร การที่ตนมาที่โรงเรียนปอวิทยาคมเพื่อมาเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษและให้เด็กๆได้รับความรู้ที่ถูกต้องว่าจะต้องดูและตนเองอย่างไรและกลับไปบอกพ่อแม่ถึงวิธีปลูกผักที่ดีควรทำให้อย่างไร การใช้สารเคมีส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในขณธใช้และตกค้างไปผู้บริโภคอย่างไร ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นแบบไหนเมื่อเขาได้เรียนรู้วิธีที่ถูกต้องด้วยตนเองก็สามารถพูดคุยกับผู้ปกครองได้ซึ่งถือเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ที่ดี ส่วนพื้นที่ที่รกร้างที่เกษตรกรไม่ได้ใช้นานแล้วให้กลับมาใช้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ซึ่งทางกระทรวงจะหาตลาดส่งขายให้โดยมีอธิบดีเป็นพ่องานดูแลเรื่องนี้ สำหรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ไม่มีการนำ
เข้าแล้วแต่ส่วนที่มีการซุกซ้อนไว้ที่ไหนก็ต้องมีการตรวจค้นดูเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดี สิ่งสำคัญเกษตรกรต้องมีความสมัครใจ หากเกษตรกรสมัครใจรู้ที่ทำไปไม่ดีต่อสุขภาพตนและคนรอบข้าง เรื่องพื้นที่ทางการเกษตรทางกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรจะเข้ามาดูแลขณะนี้มีสมาชิกที่รวมโครงการหลายสิบรายจำนวน 100 ไร่ พื้นที่นี้แห่งนี้จะเป็นพื้นที่รำร่องเกษตรปลอดภัย กระทรวงจะดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ทางกรมส่งเสริมเกษตรได้เริ่มไปแล้ว 20 ไร่ก่อน ทางส่งเสริมสหกรณ์จะเข้ามาดูแลกลุ่มของสหกรณ์ มีพื้นที่ 100 ไร่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแบบบูรณาการกัน

     น.ส.มนัญญา รมช.เกษตร กล่าวอีกว่า เรื่องการกังวลสารเคมีปนเปื้อนในน้ำในดินและพืชผลทางการเกษตรนั้นที่ผ่านมาคงหาทางแก้ไขต่อไปแต่ในขณะนี้ยังไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร แต่จากนี้ไปจะทำให้เกิดปัญหาน้อยลงซึ่งสารก่อเกิดมะเร็งที่ตกค้างในร่างการสาธารณสุขจะเข้ามาดูแลการบำบัด การไล่สารตกค้างออกจากร่างการจะทำอย่างไร จริงๆแล้ว ถ้ามีอากาศดี ทานอาหารที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามที่ให้คำแนะนำในที่ประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของอำเภอเวียงแก่นว่าต้องมีการประชุมแก้ไขเรื่องนี้เดือนละ 3 ครั้งและให้รายงานสายตรงถึงตนเอง เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการแก้ไขซึ่งเกษตรกร ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องก็จะได้สุขอนามัยที่ดีคืนมานั้นเอง

ภาพ/ข่าว  จักรภัทร แสนภูธร, รมณ ภัทรทองศักดิ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.