Header Ads

ร้อยเอ็ด - วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยที่อำเภอหนองพอก

วันนี้ (18 ก.ย. 62) นายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ Field Day การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยปีงบประมาณ 2562 

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอหนองพอก พร้อมนายสมชาย ไชยแสง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ พื้นที่นาเหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม หรือ NและS3 ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นกิจกรรมทางเลือกอื่น เกษตรกรบ้านแก้ง ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด หันมาปลูกอ้อยน้ำตาล ทดแทนการปลูกข้าว 


โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ปลูกอ้อย 683,277 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11.67 ตัน พื้นที่นาข้าว 3,461,601 ไร่  มีเกษตรกรขยายพื้นที่จากนาข้าวพื้นที่ไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย เกษตรกรยังขาดความรู้ ทางวิชาการด้านอ้อย ผลผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด กรมวิชาการเกษตร จึงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอำเภอหนองพอก มีฐานความรู้ ด้านพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีอ่ปลูก การจัดการดินปุ๋ย การจัดการโรคและแมลงศัตรูอ้อย เกษตรร่วม 60 คน การจัดกระบวนการเรียนรรู้โดยนักวิชาการเกษตร จากกรมวิชาการเกษตร
ภาพ/ข่าว  สุเทพ ลอยแแก้ว
ขอบคุณข้อมูลนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์. เกษตรอำเภอหนองพอก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.