Header Ads

เชียงใหม่ - เยาวชนนักเรียนอุทยานร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 22 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น. ที่สวนป่าแหล่งต้นน้ำ บ้านห้วยทรายขาว ตำบลศรีดงเย็น  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนไชยปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา โดยนายสิทธิ  วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาได้ให้นายบรรจบ  มำขุนทด ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้ให้การอบรมเยาวชนนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 50 คน ที่ได้เข้ามารับการอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการฝึกเรียนรู้เรื่องป่าแหล่งต้นน้ำลำธาร การสร้างฝายชะลอน้ำตามศาสตร์พระราชา ในพื้นที่แห้งแล้ง และในพื้นที่มีน้ำป่าไหลแรงไม่มีตัวเก็บน้ำเกิดการกัดเซาะของหน้าดิน 
ในวันนี้ได้รับการเรียนรู้ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเกิดความรักและห่วงแหนในพื้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัยเพื่อให้มีทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าไม้ แหล่งต้นทุนน้ำ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ที่ได้ทำการเลี้ยงดูลูกหลานสืบต่อกันมา และมักจะมีปัญหาบ่อยๆเรื่องไม่มีน้ำในการทำนา ทำไร่ ทำสวน และไม่มีอาชีพและรายได้เมื่อขาดน้ำในการทำการเกษตร  เยาวชนและเด็กนักเรียนที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ ได้เข้ารับการอบรม และได้ต่อยอดทำการพัฒนาแหล่งปลูกป่าใหม่ แล้วพร้อมใจกันทำการสร้างฝายชะลอน้ำตามศาสตร์พระราชา จำนวน 1 ฝาย เป็นฝายมีชีวิตโดยใช้ต้นไม้ในพื้นที่  ใช้หิน ดิน ทรายในพื้นที่  บรรจุลงในกระสอบแล้ววางทับกันเพื่อเป็นฝายและช่วยการเก็บน้ำจากน้ำฝนและน้ำบนแหล่งต้นน้ำของป่าธรรมชาตินี้ และยังเป็นทั้งฝายชะลอน้ำ และแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้ในหน้าแล้ง และยังเป็นแหล่งความชื้นให้กับป่าใหม่และต้นไม้เล็กๆที่จะเติบโตเป็นป่าแหล่งต้นน้ำในอนาคตต่อไป ซึ่งทางนายสิทธิ  วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาและ นายบรรจบ  มำขุนทด ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีต้อนรับทั้งเยาวชน ประชาชน ที่อยากเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าแหล่งต้นน้ำและการสร้างฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำตามศาสตร์พระราชา

ภาพ/ข่าว  สำราญ  แสงสงค์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.