Header Ads

อุทัยธานี - เหล่ากาชาดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนขาดแคลน

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนขาดแคลนประจำปี 2562  เพื่อสงเคราะห์ บรรเทาทุกข์เด็กนักเรียนที่ยากไร้ด้อยโอกาส และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเด็ก พร้อม ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดอุทัยธานี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ และนักเรียนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีทั้งนี้ จากการออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และสถานศึกษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี พบว่า มีเด็กนักเรียนจำนวนมากอยู่ในครอบครัวยากไร้ ขาดแคลน ขาดโอกาสพัฒนาในหลายด้าน  ซึ่งเด็กในวัยเรียนจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมา 


เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนขาดแคลนขึ้น โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระดับละ 40 ทุน รวม 80 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพ/ข่าว   วินัย ชำนาญปืน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.