Header Ads

บึงกาฬ - จัดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เปิดช่องทางประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ก.ย. 2562 ที่ศาลาถนนข้าวเม่าริมแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เปิดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยได้รับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เช่น GMP อย.ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเองให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภค ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตร และเกษตรกรโดยเน้น 4 ประเด็นหลักคือ 1 ลดต้นทุนการผลิต 2 เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วยที่ 3 เน้นการบริหารจัดการและ 4 การวางแผนการผลิต การเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่สินค้าที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร รองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรดังกล่าว ถือเป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน จากกลุ่มแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า ที่เป็นผลผลิตจากการเกษตรในพื้นที่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนา เรื่อง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรไปสู่ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของจังหวัดบึงกาฬ อีกด้วย

บึงกาฬ/ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.